Our Service

Triple-M

ผมร่วงเกิดจากระบบไหลเวียนไม่ดี ความไม่สมดุลของการบริโภคที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และฮอร์โมน Dihydrotestosterone(DHT ) มากเกินไป  Mesotherapy ด้วยเครื่อง Triple-M ตอบสนองปัญหาผมร่วง ผมบาง ด้วยการฉีดวิตามินและสารที่จำเป็นต่อการปลูกผม เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ผมขึ้นมาใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

Triple-M คืออะไร?

          นวัตกรรมหนึ่งใน Mesotherapy โดยใช้ Triple-M ส่งวิตามินและสารที่จำเป็นต่อการปลูกผม เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ผมขึ้นมาใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ

 

Triple-M ทำงานอย่างไร?

          หลักการเป็นการMesotherapy โดยใช้ Triple-M แพทย์จะใช้ Triple-M pen ที่มีเข็มจำนวน 25 เข็ม/สามารถปรับความลึกและความเร็วได้ อัตราความเร็วคงที่ ครอบคลุมหนังศีรษะที่มีปัญหา โดยการที่เข็มไปตัดเจาะผิวชั้นบน ทำให้ส่งวิตามินและสารที่จำเป็นต่อการปลูกผมได้ลึกและตรงจุดกระตุ้นร่างกายให้ผมขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

ระยะเวลาการรักษานานเท่าไหร่?

          ควรทำซ้ำทุก 1 สัปดาห์ ประมาณ 6 ครั้ง จนได้ผลดี/การขึ้นใหม่ของผม จะเริ่มขึ้น 1 สัปดาห์หลังการรักษาและขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงสุด 6 เดือน

 

หลังการรักษาผลเป็นอย่างไร?

          หลังทำเสร็จจะรู้สึกแสบร้อนบนผิวเล็กน้อยและจะหายไปภายใน 30-60 นาที